Друк
Розділ: Східна Слобожанщина (Вороніж)

"Транскордонне співробітництво регіонів Росії й України в контексті європейської інтеграції". 

Проект здійснюється в рамках Воронезького міжрегіонального інституту суспільних наук при Воронезькому державному університеті на базі факультету міжнародних відносин ВДУ.

Актуальність проекту в даний момент здобуває більш очевидний характер. Суперництво двох лідерів в Україні, протистояння еліт загострили конфлікт між Східними і Західними українськими регіонами. Події, що відбуваються сьогодні, наочно демонструють відсутність ясності в розумінні ситуації у російських істориків, політологів і державних діячів. Ситуація, викликана виборами президента України, повалила в розгубленість вчених і аналітиків. Неодноразово висловлювалася думка, що український напрямок, як у науці, так і в зовнішньополітичній стратегії Росії має істотні пробіли, незважаючи на те, що багато експертів відзначають, що Україна вже давно стала фактором російської політики.

Навіть виникає жаль, що питання російсько-українського співробітництва так пізно попали в наше поле зору. Однієї з форм можливої взаємодії України й Росії, з огляду на сучасні тенденції світового розвитку, є трансграничне співробітництво суміжних областей Російської Федерації й України, що вимагає узагальнення сформованого досвіду багаторівневого співробітництва і його всебічного наукового аналізу. У зв'язку з процесами розширення НАТО і ЄС важливою зовнішньополітичною задачею України і РФ є піднаття російсько-українських відносин на рівень справжнього стратегічного партнерства. У сучасних умовах необхідно враховувати сутність і майбутні перспективи розвитку відносин у трикутнику Росія-Україна-ЄС, значимість цих відносин для кожної з трьох сторін. Для плідного співробітництва в європейському векторі сьогодні необхідний аналіз нормативно-правової бази, ходу економічних реформ, процесів удосконалювання соціально-політичних систем, як у Україні, так і Росії з урахуванням європейського досвіду.

Метою даного проекту, виходячи з реалій сьогоднішнього дня, є комплексний аналіз проблем трансграничної взаємодії України й Росії з урахуванням специфіки прикордонних регіонів. А також розглядається можливість рецепції досвіду європейської інтеграції в реалізації програм трансграничного співробітництва.

Задачі проекту випливають з поставленої мети і були розширені в ході його реалізації.

Основні задачі можуть бути сформульовані так:

♦ аналіз можливих наслідків політичної реформи в Україні;

♦ узагальнення досвіду трансграничного співробітництва України й Росії;

♦ виявлення позитивних і негативних сторін україно-російського трансграничного співробітництва;

♦ розробка моделей трансграничного співробітництва з урахуванням можливої зміни адміністративно-територіальної структури України;

♦ аналіз можливості застосування європейського трансграничного досвіду до україно-російської границі;

♦ визначення основних напрямків подальшого регіонального співробітництва в контексті процесів модернізації України й Росії;

♦ виявлення ресурсів розвитку прикордонних українських територій і Центрально-Чорноземного регіону;

♦ розробка науково-практичних рекомендацій для федеральних і регіональних органів влади; 

Реалізація проекту почалася з 1 липня 2004 р.

У 2005 р. планується проведення:

♦ науково-практичного семінару "Нова якість ЄС і перспективи трансграничного співробітництва" (травень)

♦ міжнародної науково-практичної конференції: "Росія й Україна в новому європейському порядку" (листопад).

А також:

♦ Розробка рекомендацій для регіональних органів влади з питань трансграничного співробітництва України й Росії;

♦ Розробка єдиної концепції регіонального розвитку прикордонних регіонів України і ЦЧР РФ і загальної стратегії трансграничного співробітництва

♦ Публікація двох колективних монографій: "Традиції і досвід трансграничного співробітництва регіонів Росії й України", "Проблеми трансграничного співробітництва Росії й України в умовах нової Європи".

Проект може бути розділений на блоки.

♦   Проблеми модернізації і регіонального розвитку України й Росії;

♦   Проблеми розширення ЄС і формування інтеграційних моделей співробітництва;

♦ Проблеми трансграничного співробітництва в контексті формування Великої Європи.

Специфіка проекту полягає в міждисциплінарному підході. Він будє включати вивчення історичних, економічних, соціальних, політичних і правових аспектів.

До участі в проекті запрошуються політики й експерти, що займаються проблемами трансграничного співробітництва, міжнародних відносин і європейської інтеграції.

 

Контактна інформація:

 

керівник проекту

д.е.н., доц.

Беленов Олег Миколайович

8 (0732) 21-27-44

е-maіl:

belenov@іr.vsu.ru

 

координатор проекту

к.і.н.

Лебедєва Світлана

8 (0732) 39-29-31

e-maіl:

lebedevar_vsu@rambler.ru 

lebedevar.vsu.ru 

 

 

 

Краткая информация о научно-исследовательском проекте

«Трансграничное сотрудничество регионов России и Украины в контексте европейской интеграции».

 

Проект осуществляется в рамках Воронежского межрегионального института общественных наук при Воронежском государственном университете на базе факультета международных отношений ВГУ.

Актуальность проекта в настоящий момент приобретает более очевидный характер. Соперничество двух лидеров в Украине, противостояние элит обострили конфликт между восточными и западными регионами. События, происходящие сегодня, наглядно демонстрируют отсутствие ясности в понимании сложившейся ситуации у российских историков, политологов и государственных деятелей. Ситуация, вызванная выборами президента Украины, повергла в растерянность многих ученых и аналитиков. Неоднократно высказывалось мнение, что украинское направление, как в науке, так и во внешнеполитической стратегии России имеет существенные пробелы, несмотря на то, что многие эксперты отмечают, что Украина уже давно стала фактором российской политики.

Даже возникает некоторое сожаление, что вопросы российско-украинского сотрудничества так поздно попали в наше поле зрения. Одной из форм возможного взаимодействия России и Украины, учитывая современные тенденции мирового развития, является трансграничное сотрудничество сопредельных областей Российской Федерации и Украины, которое требует обобщения сложившегося опыта многоуровневого сотрудничества и его всестороннего научного анализа. В связи с процессами расширения НАТО и ЕС важной внешнеполитической задачей РФ и Украины является вывод российско-украинских отношений на уровень подлинного стратегического партнерства. В современных условиях необходимо учитывать сущность и будущие перспективы развития отношений в треугольнике Россия-Украина-ЕС, значимость этих отношений для каждой из трех сторон. Для плодотворного сотрудничества в европейском векторе сегодня необходим анализ нормативно-правовой базы, хода экономических реформ, процессов совершенствования социально-политических систем, как в России, так и Украине с учетом европейского опыта.

Целью данного проекта, исходя из реалий сегодняшнего дня, является комплексный анализ проблем трансграничного взаимодействия России и Украины с учетом специфики приграничных регионов. А также рассматривается возможность рецепций опыта европейской интеграции в реализации программ трансграничного сотрудничества.

Задачи проекта вытекают из поставленной цели и были расширены в ходе его реализации, основные задачи могут быть сформулированы следующим образом:

♦ анализ возможных последствий политической реформы в Украине;

♦ обобщение опыта трансграничного сотрудничества России и Украины;

♦ выявление позитивных и негативных сторон российско-украинского трансграничного сотрудничества;

♦ разработка моделей трансграничного сотрудничества с учетом возможного изменения административно-территориальной структуры Украины;

♦ анализ возможности применения европейского трансграничного опыта к российско-украинской границе;

♦ определение основных направлений дальнейшего регионального сотрудничества в контексте процессов модернизации России и Украины;

♦ выявление ресурсов регионального развития Центрального Черноземья и приграничных украинских территорий;

♦ разработка научно-практических рекомендаций для федеральных и региональных органов власти;

Реализация проекта началась с 1 июля 2004 г.

В 2005 г. планируется проведение

♦ научно-практического семинара «Новое качество ЕС и перспективы трансграничного сотрудничества» (май)

♦ и международной научно-практической конференции: «Россия и Украина в новом европейском порядке» (ноябрь).

А также:

♦ Разработка рекомендаций для региональных органов власти по вопросам трансграничного сотрудничества России и Украины; 

♦  Разработка единой концепции регионального развития ЦЧР РФ и приграничных регионов Украины и общей стратегии трансграничного сотрудничества 

♦  Публикация двух коллективных монографий: «Традиции и опыт трансграничного сотрудничества регионов России и Украины», «Проблемы трансграничного сотрудничества России и Украины в условиях новой Европы». 

♦ Проект может быть разделен на следующие блоки.

♦ Проблемы модернизации и регионального развития России и Украины;

♦ Проблемы расширения ЕС и формирование интеграционных моделей сотрудничества;

♦ Проблемы трансграничного сотрудничества в контексте формирования Большой Европы.

Специфика проекта заключается в междисциплинарном подходе, поэтому каждый блок предусматривает изучение исторических, экономических, социальных, политических и правовых аспектов.

К участию в проекте приглашаются политики и эксперты, занимающиеся проблемами трансграничного сотрудничества, международных отношений и европейской интеграции.

 

Контактная информация 

 

руководитель проекта

д.э.н., доц.

Беленов Олег Николаевич

8 (0732) 21-27-44 (т/ф.),

е-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

координатор проекта

к.и.н.

Лебедева Светлана Геннадьевна 

8 (0732) 39-29-31

e-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Максим КИРЧАНОВ,

Воронезький державний університет. 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.